Projekti eesmärgid

Projekti põhieesmärk on võimestada elanikke looduskaitse küsimustest aru saama ja ise aktiivselt looduskaitses kaasa lööma.

Projekti eesmärk on luua alternatiiv negatiivsetest keskkonnauudistest tulenevale apaatsusele looduskaitse osas ja võimestada inimesi rohkem aktiivselt ja praktiliselt igaühe looduskaitses osalema. Igaühe looduskaitse on keskkonnateadlaste kontseptsioon, mille järgi saab looduskaitse olla edukas vaid sel juhul, kui kogu ühiskond muudab samm-sammult oma harjumusi ja käitumist keskkonna- ja kliimasõbralikumaks.

Igaühe looduskaitse tegevuste kaudu kasvab osalejates kaasatuse tunne ja paranevad teadmised nii maaelupoliitikast kui ka igapäevaste tegevuste ja valikute keskkonnamõjudest. Teadmiste ja oskuste kasv omakorda on eelduseks, et kaasa rääkida juba laiemalt põllumajanduse ja maaelupoliitika kujundamises. Projekti tegevuste abil toome põllumajanduspoliitika ja maaelu küsimused aktiivsesse ühiskondlikku dialoogi suurendame nii keskkonnateadlike inimeste kui ka keskkonnaorganisatsioonide mõju põllumajanduspoliitika kujundamises.

Projekti alaeesmärgid on:
  1. võimaldada inimestel olla aktiivselt osa lahendusest, sealhulgas õppides ja arendades enda praktilisi oskusi – vikatiga niitmist – panustades samal ajal looduskaitseliselt väärtuslike maastike hooldamisse üle Eesti;
  2. põllumajanduspoliitika looduskaitse huvikaitse teemade esile toomine meedias ja sotsiaalmeedias ning selle kaudu poliitika mõjutamist tugevdada;
  3. võimestada kohalikke kogukondi ise piirkonna jaoks väärtuslike maastike hooldamiseks igaühe looduskaitse võtteid kasutama;
  4. kasvatada kohalike kogukondade, omavalitsuste ning kultuuri- ja mäluasutuste valmisolekut ja kogemust osaleda looduskaitse mõtte edendamises ja poollooduslike koosluste kaitses.

Projekti tegevused toimuvad Eestimaa Looduse Fondi, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.